Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

H Επιχείρηση μας δεσμεύεται να προστατεύει τις αρχές εμπιστευτικότητας και ιδιωτικότητας των Δεδομένων Προσωπικού σας Χαρακτήρα, μεριμνώντας ταυτόχρονα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τις επιταγές του υφιστάμενου εθνικού και ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα, του Γενικού Κανονισμού 679/2016 (ΕΕ) «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (εφεξής «Γενικός Κανονισμός»), του N. 4624/2019, καθώς και του Ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας», λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται, διασφαλίζοντας ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται σύννομα.

«Δεδομένα Προσωπικά Προσωπικού Χαρακτήρα»: είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»).

 • «Απλά Προσωπικά Δεδομένα»: είναι τα δεδομένα που αφορούν το ονοματεπώνυμο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, την διεύθυνση κατοικίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τα στοιχεία τραπεζικού του λογαριασμού, τη Διεύθυνση IP του ηλεκτρονικού υπολογιστή, αριθμούς τηλεφώνου/φαξ, δεδομένα Πληρωμής (π.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί, χρεωστικές/πιστωτικές και λοιπές τραπεζικές κάρτες), Α.Δ.Τ. ή διαβατήριο, Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., μόρφωση, επάγγελμα, τόπο γέννησης, δηλαδή δεδομένα απαραίτητα για τη σύναψη και διαχείριση των συμβατικών σχέσεων με την ιατρό.
 • «Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα ή Ειδικών Κατηγοριών»: είναι τα δεδομένα που αφορούν την φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, την συμμετοχή του υποκειμένου σε συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία (σωματική ή ψυχική συμπεριλαμβανομένης και της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας), την κοινωνική πρόνοια, την ερωτική ζωή, τα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, την φυλετική ή εθνική προέλευση, τα βιομετρικά και γενετικά δεδομένα ή δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική ζωή του φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό του και γενικά τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την υπόσταση του προσώπου από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική.
 • «Δεδομένα που αφορούν την υγεία»: Σύμφωνα με το άρθρο 4 § 15 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, δεδομένα που αφορούν την υγεία νοούνται: «οι πληροφορίες που σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του», μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται πληροφορίες που συλλέγονται κατά την εγγραφή για την παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών και κατά την παροχή αυτών όπως, ένας αριθμός (π.χ. Α.Μ.Κ.Α.), τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων ή μικροβιολογικών αναλύσεων του ασθενούς από γενετικά δεδομένα και βιολογικά δείγματα και κάθε γενικότερα πληροφορία που αφορά ασθένεια, αναπηρία, ιατρικό ιστορικό, κλινική θεραπεία ή τη φυσιολογική ή βιοϊατρική κατάσταση του υποκειμένου των δεδομένων, ανεξαρτήτως πηγής, ήτοι, από άλλο ιατρό ή άλλον επαγγελματία του τομέα της υγείας, από ιδιωτική ιατρική κλινική ή από δημόσιο νοσοκομείο.
 • «Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»: Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε μορφής διάθεση, η συσχέτιση, ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή των προσωπικών δεδομένων.
 • «Περιορισμός της Επεξεργασίας»: η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.
 • «Παραβίαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ` άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
 • «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας των προσωπικών Δεδομένων.
 • «Εκτελών την επεξεργασία»: είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.
 • «Συγκατάθεση»: αποτελεί κάθε ένδειξη ελεύθερης, συγκεκριμένης, ρητής και σε πλήρη επίγνωση βούλησης, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων συμφωνεί να αποτελέσουν τα δεδομένα αντικείμενο επεξεργασίας.
 • «Κατάρτιση προφίλ»: νοείται η οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας δεδομένων που αποσκοπεί στην αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών του υποκειμένου για την ανάλυση της απόδοσης του στην εργασία, την οικονομική του κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές του προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα του, την αξιοπιστία του, την συμπεριφορά του, τις μετακινήσεις του.
 • «Αρχείο δεδομένων ή σύστημα αρχειοθέτησης»: Κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων το οποίο είναι προσβάσιμο με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια.
 • «Τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
 • «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)»: Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είναι η Ελληνική ΑΠΔΠΧ, εδρεύουσα στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Κηφισίας, αριθμ. 1-3, Τ.Κ. 115 23, τηλ: (0030) 210 6475600, Fax: (0030) 2106475628, e-mail: www.dpa.gr. Αποστολή της Αρχής αυτής, είναι η προστασία των δικαιωμάτων της προσωπικότητας και της ιδιωτικής ζωής του ατόμου, η συνδρομή της προς αυτόν σε περίπτωση παραβίασης των σχετικών δικαιωμάτων του, καθώς και η υποστήριξη και καθοδήγηση των υπεύθυνων επεξεργασίας στην εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεων τους.
 • «Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες· η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.
 • «Προηγούμενη διαβούλευση με εποπτική αρχή»: Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ζητάει τη γνώμη της εποπτικής αρχής, πριν από τυχόν επεξεργασία σε περίπτωση που θεωρεί ότι μπορεί να προκληθεί υψηλός κίνδυνος.
 • «Προσωπικό»: περιλαμβάνει όλους τους υπαλλήλους της επιχείρησης «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΙΝΚΙΑΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», οι οποίοι συνδέονται με σύμβαση εργασίας ή παροχή υπηρεσιών καθώς και όλους τους έκτακτους υπαλλήλους, συμβούλους και τρίτους με τους οποίους υπάρχει συνεργασία και στα πλαίσια της οποίας έχουν συναφθεί συμβάσεις ή έχουν περιληφθεί ρήτρες εμπιστευτικότητας ή μη γνωστοποίησης.
 1. Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας

Η Επιχείρηση μας είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα στοιχεία της είναι τα εξής:

Επωνυμία                            : “ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΙΝΚΙΑΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”

Διακριτικός Τίτλος          : “CANNABIS INC. HEMP & LIFE”

Διεύθυνση                          : Φιλαρέτου 129 – Καλλιθέα

T.K.                                        : 176 75

Τηλέφωνα                          : 210-2205674

Website                               : www.inurse.gr

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail): info@inurse.gr

 1. Αντικείμενο Επεξεργασίας – Τα Δεδομένα που συλλέγει η επιχείρηση μας

Αντικείμενο επεξεργασίας αποτελούν: (α) τα προσωπικά δεδομένα των πελατών – ασθενών που επισκεπτόμαστε κατ’ οίκον για τη διενέργεια δειγματοληψίας ή την παροχή άλλων νοσηλευτικών υπηρεσιών, είτε έπειτα από τηλεφωνικό ραντεβού με αυτούς, είτε μέσω της εφαρμογής (application) “i-nurse” που λειτουργεί η επιχείρηση μας, είτε έπειτα από ραντεβού που κανονίζουν οι συνεργαζόμενες με την επιχείρηση μας εταιρείες, (β) των υπαλλήλων που απασχολεί, (γ) των εξωτερικών συνεργατών και προμηθευτών της, καθώς και (δ) των χρηστών της ιστοσελίδας (website) της.

Πλέον συγκεκριμένα, τα προσωπικά δεδομένα που η επιχείρηση μας συλλέγει και επεξεργάζεται, συνοψίζονται περιληπτικά στα εξής:

 • Πληροφορίες ταυτοποίησης (π.χ. ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης – ηλικία, όνομα συζύγου, φύλο, αριθμός διαβατηρίου, Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α.).
 • Στοιχεία επικοινωνίας (λ.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό, e-mail) για την μεταξύ μας επικοινωνία, την αποστολή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων των ασθενών ή για την αποστολή σε αυτούς ενημερωτικών και διαφημιστικών δελτίων για τις παρεχόμενες από την επιχείρηση μας υπηρεσίες, νέα και προσφορές.
 • Πληροφορίες επαγγελματικής κατάστασης (π.χ. επάγγελμα).
 • Δεδομένα συγγενικών προσώπων (λ.χ. όνομα, επίθετο, πατρώνυμο κ.α.) για την τυχόν παραλαβή των αποτελεσμάτων των ασθενών.
 • Επίσης η επιχείρηση μας ενδέχεται να συλλέξει και να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα ασθενών επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζεται (ιατρικά κέντρα ή εργαστήρια) στα πλαίσια ασκήσεως της δραστηριότητας της και προς εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων με τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις.
 • Βιολογικά δείγματα και γενετικά δεδομένα με σκοπό τον εργαστηριακό τους έλεγχο από συνεργαζόμενα με αυτήν, μικροβιολογικά εργαστήρια.
 • Επίσης, στο site της επιχείρησης μας γίνεται καταγραφή της ημερομηνίας και της ώρας επίσκεψής σας, ο browser σας, όπως επίσης οι σελίδες που περιηγηθήκατε, ενώ υπάρχουν ενεργοποιημένα και τα google analytics (βλ. παρακάτω «Πολιτική των cookies»).
 • αναρρωτικές άδειες, εργατοώρες, είδος εργασίας και αποδοτικότητα του προσωπικού της επιχείρησης.
 1. Τρόπος Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων

(α)          Αναφορικά με τους ασθενείς:

Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων των ασθενών διενεργείται από το προσωπικό της επιχείρησης μας:

 • κατά την επίσκεψη του στην οικία του ασθενούς και την συμπλήρωση από αυτόν των σχετικών εντύπων συγκατάθεσης επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων,
 • όταν ο ασθενής κάνει χρήση του τηλεφωνικού κέντρου της επιχείρησης μας ή του site μας για τον προγραμματισμό λήψης δείγματος ή την παροχή άλλης νοσηλευτικής υπηρεσίας σε αυτόν,
 • κατά τον χρόνο παροχής των νοσηλευτικών μας υπηρεσιών προς τον ασθενή, μετά από πληροφορίες που μας δίνει ο ίδιος ή προκύπτουν κατά την εξέτασή του ή αποτελούν τα αποτελέσματα των ιατρικών του εξετάσεων,
 • όταν ο ασθενής περιηγηθεί στην ιστοσελίδα της επιχείρησης μας,
 • όταν ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτημα για την λήψη ενημερωτικού δελτίου (newsletter).
 • από εξωτερικούς συνεργάτες και συγκεκριμένα από συνεργαζόμενα ιατρικά κέντρα και ιατρικά εργαστήρια είτε μέσω έγχαρτης επικοινωνίας με αποστολή συστημένων εγγράφων (μέσω courier) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του επίσημου του e-mail της επιχείρησης μας: info@inurse.gr.
 1. Αρχές στις οποίες βασιζόμαστε κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας – Η Νόμιμη Βάση Επεξεργασίας των Δεδομένων σας

Η επιχείρησης μας δεσμεύεται να τηρεί τις αναφερόμενες στο άρθρο 5 του Γ.Κ.Π.Δ. αρχές επεξεργασίας και συγκεκριμένα, τις κάτωθι αρχές:

 • Νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων.
 • Περιορισμού του σκοπού: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα συλλέγουμε για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο με τους σκοπούς αυτούς.
 • Ελαχιστοποίησης των δεδομένων: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, περιορίζονται σε ό,τι είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε.
 • Ακρίβειας/ποιότητας των δεδομένων: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φροντίζουμε να είναι να είναι ακριβή και, όπου χρειάζεται, τα επικαιροποιούμε άμεσα.
 • Διατήρησης: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα διατηρούμε όχι περισσότερο από ό,τι είναι απαραίτητο ή απ’ ό,τι επιβάλλεται από το Νόμο.
 • Ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας. Δεσμευόμαστε για επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με ασφάλεια, ιδίως από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία καταστροφής ή φθοράς, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα.
 • Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ανά περίπτωση μπορεί να είναι:

(α)          η συγκατάθεσή σας,

(β)          η ανάγκη επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής μας υποχρέωσης,

(γ)          η ανάγκη επεξεργασίας τους κατά το προσυμβατικό στάδιο (διαδικασία προγραμματισμού νοσηλευτικής επίσκεψης),

(δ)          η ανάγκη επεξεργασίας τους στο πλαίσιο διασφάλισης έννομων συμφερόντων της επιχείρησης μας και γενικότερα της εύρυθμης λειτουργίας της,

(ε)          η ανάγκη επεξεργασίας τους για σκοπούς παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή δυνάμει σύμβασης με επαγγελματία του τομέα της υγείας,

(στ)        η αναγκαιότητα  επεξεργασίας για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων της επιχείρησης μας ή δικών σας στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, ιδίως στην περίπτωση πρόσληψης προσωπικού, όπου είναι απαραίτητη η επεξεργασία των δεδομένων σας, για χρήση λογιστική, ασφαλιστική (ΕΦΚΑ και ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη,

(ζ)           η ανάγκη επεξεργασίας τους για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη δικαιωμάτων και νομικών αξιώσεων σε υποθέσεις που αφορούν ιατρική ευθύνη  και εν γένει την παροχή υπηρεσιών υγείας,

(η)          η αναγκαιότητα για την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων π.χ. αριθμός επισκέψεων ανά ηλικία/τόπο κατοικίας ή επάγγελμα,

(θ)          η αναγκαιότητα για επιστημονική έρευνα και

(ι)           η ανάγκη επεξεργασίας τους στο πλαίσιο συμμόρφωσης με νομική μας υποχρέωση.

 1. Σκοποί Επεξεργασίας

Η επιχείρησης μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των ασθενών της, καθώς και των χρηστών της ιστοσελίδας της για τους κατωτέρω σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των κατωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση – επικαιροποίηση.

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από την επιχείρησης μας, χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς επεξεργασίας, και συγκεκριμένα:

(α)          Ως προς τους ασθενείς – πελάτες της:

(i)            Για την παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών προς αυτούς. Αναφορικά με την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων, δηλαδή ευαίσθητων δεδομένων (δεδομένα υγείας, βιομετρικά και γενετικά δεδομένα), η επεξεργασία είναι αναγκαία για σκοπούς προληπτικής ιατρικής, διάγνωσης, παροχής υγειονομικής περίθαλψης ή θεραπείας.

(ii)           Για τον προγραμματισμό της νοσηλευτικής επίσκεψης.

(iii)          Για την αποστολή στον ασθενή των αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεων που διενήργησε.

(iv)         Για τη συμμόρφωση της επιχείρησης μας με έννομες υποχρεώσεις της, όπως η συμμόρφωση της με την φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία.

(v)          Για τη διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων της, η επιχείρησης μας χρησιμοποιεί κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να είναι σε θέση να προστατεύσει την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών και εγκαταστάσεων.

(vi)         Για επικοινωνία μας σχετικά με τις νέες υπηρεσίες μας που παρέχει η επιχείρηση μας.

(vii)        Για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματός και νομικών αξιώσεων σε υποθέσεις που αφορούν αστική ευθύνη  και εν γένει την παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών, όποτε καθίσταται αναγκαίο.

(viii)       Για τη νόμιμη σύναψη συμβάσεων και ώστε  να μπορεί ανταποκρίνεται στις νόμιμες και συμβατικές υποχρεώσεις που αυτές επιβάλουν.

(ix)         Για την πρόσληψη προσωπικού και τη συνεργασία της με τρίτους (λ.χ. ιατρούς, λογιστές, νοσηλευτές κ.α.).

 1. Τρόποι Διασφάλισης Ασφάλειας Προσωπικών σας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η επιχείρηση μας διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία, με την τήρηση πολιτικών και διαδικασιών που είναι σύμφωνες με τους σκοπούς επεξεργασίας. Για παράδειγμα, τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας χρησιμοποιούνται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά αθέμιτης χρήσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας:

 • Η πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιορίζεται μόνο σε ορισμένο αριθμό εξουσιοδοτημένων προσώπων για τους συγκεκριμένους σκοπούς.
 • Τα ευαίσθητα δεδομένα αποθηκεύονται στον server της επιχείρησης μας, με εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Ο κάθε server κλειδώνει με κλειδαριά και έχει τοποθετηθεί σε ιδιαίτερο χώρο της επιχείρηση μας, με πόρτα που κλειδώνει. Στον server έχει πρόσβαση μόνο ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο μηχανικός συντήρησης και με απομακρυσμένη πρόσβαση οι τεχνικοί των μηχανογραφικών προγραμμάτων.
 • Τα προσωπικά δεδομένα ασθενών και προσωπικού που τηρούνται σε φυσικό φάκελο (έντυπη μορφή) κλειδώνονται σε ερμάρια όπου έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
 • Τα προσωπικά δεδομένα που κοινοποιούμε εμπιστευτικά σε τρίτα μέρη (π.χ. αποστολή εξετάσεων) φυλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή ή και έντυπη στον ατομικό φάκελο του πελάτη – ασθενή, για την άμεση εύρεση και επεξεργασία αυτού.
 • Η επιχείρηση μας επιλέγει αξιόπιστους συνεργάτες – ενδεικτικά λογιστές, εταιρίες παροχής υπηρεσιών (π.χ. ΙΤ, ταχυδρομικές, διαχείρισης εγγράφων) – οι οποίοι δεσμεύονται εγγράφως σύμφωνα με το άρθρο 28 § 4 του ΓΚΠΔ με τις ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά στην προστασία προσωπικών δεδομένων, η δε επιχείρησης μας διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου επί αυτών άρθρο 28 § 3 και έχει υπογράψει σχετικές συμβάσεις εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.
 • Τα συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων είναι τεχνικά απομονωμένα από άλλα συστήματα, προκειμένου να εμποδίζεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, για παράδειγμα μέσω παράνομης πρόσβασης (hacking).
 • Επιπλέον, η πρόσβαση στα εν λόγω συστήματα πληροφορικής παρακολουθείται σε μόνιμη βάση, προκειμένου να εντοπισθεί και αποτραπεί η παράνομη χρήση σε αρχικό στάδιο.
 • Η επιχείρηση μας διαθέτει κατάλληλες διαδικασίες εντοπισμού, αναφοράς και αντιμετώπισης των παραβιάσεων των προσωπικών δεδομένων, κάμερες, συναγερμούς και ηλεκτρονικό αποτύπωμα.
 • Η επιχείρηση μας διαθέτει επίσης ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη έναντι του κινδύνου παραβίασης της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων ή παραβίασης του διαδικτύου.
 1. Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης των Δεδομένων

(i)            Η επιχείρηση μας υποχρεούται να τηρεί έγγραφα ή ηλεκτρονικά αρχεία για το χρονικό διάστημα που προβλέπει η εθνική νομοθεσία. Συγκεκριμένα, όπως ορίζει ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν.3418/2005) και συγκεκριμένα το άρθρο 14§4: «Η υποχρέωση διατήρησης των ιατρικών αρχείων ισχύει: α) στα ιδιωτικά ιατρεία και τις λοιπές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ιδιωτικού τομέα, για μία δεκαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενή και β) σε κάθε άλλη περίπτωση, για μία εικοσαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενή».

(ii)           Με τη λήξη αυτής της διάρκειας, τα δεδομένα τηρούνται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τη λήξη της συναλλακτικής σχέσης ή για όσο χρόνο απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της επιχείρησης μας ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.

(iii)          Τα βιογραφικά σημειώματα και οι αιτήσεις που συγκεντρώνονται για την πρόσληψη του προσωπικού, διατηρούνται για δύο (2) έτη και μετά την πάροδο αυτή των δύο ετών καταστρέφονται ή διαγράφονται.

(iv)         Τα φορολογικά στοιχεία διατηρούνται σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

(v)          Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities) και σε κάθε άλλη περίπτωση όπου η επεξεργασία στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα προ της ανάκλησή της. Για την διαδικασία ανάκλησης της συγκατάθεσης πρέπει να υποβάλλετε αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Εναλλακτικά και για τους σκοπούς προώθησης των υπηρεσιών μας, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες. Για το χρονικό διάστημα που η ηλεκτρονική σας διεύθυνση παραμένει στη βάση δεδομένων της επιχείρησης μας, θα λαμβάνετε περιοδικά ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς.

 1. Ποιοι οι Αποδέκτες των Δεδομένων – Χρήση και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα που η επιχείρηση μας συλλέγει, τα χρησιμοποιεί, στηριζόμενη τουλάχιστον σε μία από τις νομικές βάσεις που παρέχει ο ΓΚΠΔ 2016/679 στο άρθρο 6:

 • για να ανταποκριθεί σε κάποιο αίτημα, πρόβλημα ή παράπονο που της έχετε θέσει οπότε και θα έχει ως νομική βάση την συναίνεσή σας, την υποχρέωση να ανταποκριθεί στις συμβατικές μας υποχρεώσεις, να εκπληρώσει το καθήκον που της έχει ανατεθεί.
 • προκειμένου να ανταποκριθεί στις συμβατικές της υποχρεώσεις κατά την παροχή των υπηρεσιών της,
 • προκειμένου να ανταποκριθεί στις έννομες υποχρεώσεις της,
 • προκειμένου να εκπληρώσει το καθήκον που της έχει ανατεθεί προς το δημόσιο συμφέρον,
 • όταν κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο καθώς θα αποτελεί την ύστατη λύση για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων της, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί,
 • σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος κάποιου φυσικού προσώπου.
 • Επιπλέον, η επιχείρηση μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων και συνεργατών της και δύναται να τα διαβιβάζει σε τρίτους συνεργάτες της που ενεργούν για λογαριασμό της (π.χ. σε συνεργαζόμενα με αυτήν διαγνωστικά κέντρα, συνεργαζόμενες κλινικές και νοσοκομεία).
 • Η επιχείρηση μας δύναται να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους φορείς, μόνον στην περίπτωση που έχει το σχετικό δικαίωμα και τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο.
 • Η επιχείρηση μας, μπορεί επίσης να έχει υποχρέωση να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα στις αρμόδιες αρχές πχ. την αστυνομία για σκοπούς πρόληψης ή εξιχνίασης εγκλημάτων και την ασφάλεια των πελατών.
 • Στις περιπτώσεις αυτές, η επιχείρηση μας θα συνδράμει στο αίτημα, εάν η αιτούμενη τα προσωπικά δεδομένα επιχείρηση ή Αρχή, είναι σε θέση να αποδείξει ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα θα βοηθήσουν στην πρόληψη ή καταστολή εγκληματικών ενεργειών.
 • Η επιχείρηση μας μπορεί επίσης να διαβιβάσει τα δεδομένα σας σε οποιαδήποτε εποπτική, δημόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση.
 • Η επιχείρηση μας μπορεί επίσης να προβαίνει σε ενημέρωση των κρατικών φορέων π.χ. ΕΦΚΑ και Νοσοκομειακές μονάδες.

Παρόλο που η διαβίβαση δεδομένων μέσω του διαδικτύου ή μίας ιστοσελίδας δεν μπορεί να προστατευθεί εγγυημένα από κυβερνοεπιθέσεις (cyber attacks), τόσο η επιχείρηση μας όσο και οι συνεργάτες μας, εργαζόμαστε για να διατηρήσουμε φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας.

 1. Οι Υπάλληλοι και Συνεργάτες

Οι υπάλληλοι αλλά και οι συνεργάτες της επιχείρησης μας στους οποίους έχει ανατεθεί η ειδικότερη ευθύνη και το έργο της επεξεργασίας δεδομένων, έχουν λάβει γνώση της παρούσας πολιτικής και έχουν καταρτιστεί επαρκώς για την σύννομη διαχείριση και επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση και καταγραφή των κινδύνων που υπάρχουν για τις φυσικές ελευθερίες των υποκειμένων από την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που κάνουν, και αν χρειαστεί προβαίνουν σε εκτίμηση αντικτύπου. Εφαρμόζουν και τεκμηριώνουν επαρκώς γιατί έχουν επιλεγεί οι συγκεκριμένες διαδικασίες ως οι κατάλληλες, και με ποιο τρόπο εξασφαλίζουν την συμμόρφωση της επιχείρησης. Για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους συμβουλεύονται την Ομάδα Ασφαλείας και τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.

 1. Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων

Σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που βρίσκονται στη διάθεσή μας και αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η επιχείρηση μας θα λάβει, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του ΓΚΠΔ, τα ακόλουθα μέτρα:

 • Θα εξετάσει και αξιολογήσει τα τις διαδικασίες εκείνες που απαιτούνται για τον περιορισμό της παραβίασης.
 • Θα αξιολογήσει τον κίνδυνο και τις επιπτώσεις του στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.
 • Θα προσπαθήσει να μειώσει όσο το δυνατόν τη ζημιά που έχει προκληθεί ή μπορεί να προκληθεί.
 • Θα ειδοποιήσει, εάν απαιτείται, εντός 72 ωρών από τη γνώση για την παραβίαση.
 • Θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή επανάληψης της παραβίασης.
 1. Τα Δικαιώματα σας ως Υποκείμενο των Δεδομένων

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, διόρθωση/διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, περιορισμό της επεξεργασίας, δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία ή/και να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη φορητότητα των δεδομένων.

Εάν η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, με ισχύ για το μέλλον.

Αναλυτικότερα, έχετε το δικαίωμα:

α.            Πρόσβασης: δικαίωμα να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των δεδομένων από την επιχείρηση μας, καθώς και δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας.

β.            Διόρθωσης: δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση ή συμπλήρωση των δεδομένων σας, αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.

γ.            Διαγραφής: δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων σας. Αυτό το δικαίωμα η επιχείρηση μας μπορεί να το ικανοποιήσει:

 • Εάν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν,
 • Εάν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία πέραν της συγκατάθεσης,
 • Εάν ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης,
 • Εάν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία αντίθετη στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις,
 • Εάν τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση,

Η επιχείρηση μας διατηρεί το δικαίωμα άρνησης ικανοποίησης του παραπάνω δικαιώματος εάν η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής της υποχρέωσης, λόγους δημοσίου συμφέροντος ή τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων (άρθρο 17 §3)

δ.            Περιορισμού της επεξεργασίας: Δικαίωμα να επισημάνετε τα δεδομένα, με στόχο τον περιορισμό επεξεργασίας τους. Για παράδειγμα όταν έχετε αμφισβητήσει την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων, για την περίοδο που θα απαιτηθεί για την επαλήθευση.

ε.            Φορητότητας: δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο καθώς και να ζητήσετε τη διαβίβασή τους, τόσο σε εσάς, όσο και σε άλλο πρόσωπο που θα τα επεξεργαστεί.

στ.          Εναντίωσης: δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, επίσης όταν ο λόγος επεξεργασίας αφορά σε απ’ ευθείας εμπορική προώθηση.

Η επιχείρηση μας θα εξετάσει το αίτημά σας και θα σας απαντήσει εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος είτε για την ικανοποίησή του είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του ή, λαμβανομένης της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, εντός προθεσμίας δύο μηνών (άρθρο 12 §3).

Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας μπορεί κατά περίπτωση να συνεπάγεται την άμεση διακοπή της παροχής των υπηρεσιών μας, στην περίπτωση που αυτή αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας πραγματοποιείται χωρίς κόστος για εσάς, με την αποστολή σχετικής αίτησης/επιστολής/ e-mail στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων. Η καταχρηστική άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων (άρθρο 12 § 5) μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους.

Στην περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από την χρήση των δεδομένων σας από εμάς ή από την απάντησή μας στην άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται κατωτέρω.

 1. Στοιχεία Επικοινωνίας του Υπευθύνου Επεξεργασίας

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρία, τηλεφωνικά στο τηλέφωνο: (0030 210-2205674 (Δευτέρα – Παρασκευή 12:00 – 16:00), με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@inurse.gr) και ταχυδρομικά στη διεύθυνση Φιλαρέτου 129, Καλλιθέα, Τ.Κ. 176 75.

 1. Στοιχεία Επικοινωνίας Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Τηλέφωνο: (0030) 210 – 6475600

Ε-mail: contact@dpa.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα.

 1. Cookies

Τα cookies είναι σημαντικά για την αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας της επιχείρησης μας, www.inurse.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Κάντε κλικ στην επιλογή «αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των cookies και επιλέξτε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού του υπολογιστή σας κατά την περιήγηση στον ιστότοπo της επιχείρησης μας και μπορούν να καταργηθούν ανά πάσα στιγμή, καθώς μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή όλα τα cookies. Η λειτουργία βοήθειας στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποδοχής cookies, την απενεργοποίηση των cookies ή την ειδοποίησή σας κατά τη λήψη ενός νέου cookie.

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε συνεχώς τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου μας, την αποτελεσματική περιήγησή σας, καθώς και τη σύνδεση και πλοήγηση στις σελίδες.

Οι πληροφορίες που παράγονται από το αρχείο cookies σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς (συμπεριλαμβανομένης και της Διεύθυνσης IP σας) θα διαβιβάζεται στην και θα αποθηκεύεται στην Google, στους servers της.

Εάν δεν αποδεχτείτε τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες λειτουργίες της Υπηρεσίας μας και σας συνιστούμε να τα αφήσετε ενεργοποιημένα.

 1. Δεδομένα Καταγραφής και Επαναληπτικό Μάρκετινγκ

Η επιχείρηση μας ενδέχεται να συλλέξει πληροφορίες που αποστέλλει το πρόγραμμα περιήγησής σας κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της. Αυτά τα δεδομένα καταγραφής ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, οι σελίδες που επισκέπτεστε, η ώρα και η ημερομηνία της επίσκεψής σας, ο χρόνος που δαπανάται σε αυτές τις σελίδες και άλλα στατιστικά.

Επιπλέον, η επιχείρηση μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες τρίτων, όπως το Google Analytics, που συλλέγουν, παρακολουθούν και αναλύουν αυτού του είδους τις πληροφορίες, προκειμένου να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών της. Οι εν λόγω φορείς παροχής υπηρεσιών τρίτων διαθέτουν δικές τους πολιτικές απορρήτου σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες.

Η Εταιρία μας χρησιμοποιεί υπηρεσίες επαναληπτικού μάρκετινγκ για να διαφημίζεται σε ιστότοπους τρίτων μερών μετά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας.

 1. Εμπορική Επικοινωνία – Newsletter

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επισκέπτεται τον διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης μας, www.inurse.gr, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο, με την επιφύλαξη της αποδοχής των σχετικών cookies.

Γενικά, δεν απαιτείται να υποβάλλετε προσωπικά δεδομένα διαδικτυακά, αλλά η επιχείρηση μας μπορεί να ζητήσει από εσάς να παρέχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα προκειμένου να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις εκδηλώσεις της. Η επιχείρηση μας μπορεί επίσης να ζητήσει την άδειά σας για ορισμένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων, ενώ εσείς έχετε το δικαίωμα να  συναινέσετε ή να αρνηθείτε αυτές τις χρήσεις.

Ωστόσο, προκειμένου ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μας να καταστεί αποδέκτης ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού (π.χ. newsletters) που αποστέλλει η επιχείρηση μας, ώστε να ενημερώνεται για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της επιχείρησης μας και να τύχει τυχόν ειδικών προσφορών, δύναται να παρέχει τη ρητή συναίνεση του αναφορικά με την εγγραφή του στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου και στην παραχώρηση προς την επιχείρηση μας των στοιχείων τα οποία αποτυπώνονται στη σχετική φόρμα επικοινωνίας.

Ο επισκέπτης έχει επίσης τη δυνατότητα να διαγραφεί από τον σχετικό κατάλογο παραληπτών οποτεδήποτε ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε επικοινωνία.

Εάν ο χρήστης αποφασίσει να διαγραφεί από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, η επιχείρηση μας θα προσπαθήσει να διαγράψει τα δεδομένα του το συντομότερο δυνατό, παρόλο που μπορεί να χρειαστεί ορισμένο χρόνο ή/και πληροφορίες πριν μπορέσει να επεξεργαστεί το αίτημα του.

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και η επιχείρηση μας χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες για να ενισχύσει την προστασία αυτών των πληροφοριών  έναντι απώλειας ή κακής χρήσης καθώς και να τις προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή. Εντούτοις, αν και η επιχείρηση μας μας κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθούν τα ανωτέρω στοιχεία, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι ως άνω τεχνολογίες και διαδικασίες δεν θα προσβληθούν ποτέ και κατά οποιοδήποτε τρόπο.

Για τον λόγο αυτό, εάν υποπέσει στην αντίληψή οποιουδήποτε επισκέπτη οποιαδήποτε παράνομη, κακόβουλη, μη ενδεδειγμένη ή αθέμιτη χρήση των δεδομένων προσωπικού του χαρακτήρα, τα οποία σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου της επιχείρησης, αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως γνωστοποιήσει το γεγονός άμεσα στην επιχείρηση μας.

 1. Κωδικοί Πρόσβασης

Στην περίπτωση που η επιχείρηση μας σας χορηγήσει (ή έχετε επιλέξει) κωδικό για την πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας της ή σε οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πύλη, σε εφαρμογές ή σε υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση μας, είστε υπεύθυνοι να τηρείτε τον εν λόγω κωδικό απόρρητο και να μην κοινοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης σε κανένα άλλο πρόσωπο.

 1. Σύνδεσμοι σε άλλους Ιστότοπους

Η υπηρεσία που προσφέρεται από την επιχείρηση μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν λειτουργούν από αυτήν. Εάν κάνετε κλικ σε ένα σύνδεσμο τρίτου μέρους και κατευθυνθείτε στον ιστότοπο του τρίτου μέρους, σας συνιστούμε να ελέγξετε την πολιτική απορρήτου του. Η επιχείρηση μας δε έχει κανένα απολύτως έλεγχο και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε τοποθεσιών ή υπηρεσιών τρίτου μέρους.

 1. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η επιχείρηση μας μπορεί να  αναθεωρεί μονομερώς και περιοδικά την παρούσα Πολιτική, ώστε αυτή να απεικονίζει την πρόσφατη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Call Now ButtonΚαλέστε μας!